Gå til hovedindhold
Du er her:

Natur og biodiversitet

Biodiversitet er fundamentet for livet på jorden, desværre står denne livsrigdom over for alvorlige trusler i dag. Lyngby-Taarbæk Kommune vil gå foran i bestræbelserne for at beskytte biodiversiteten, så generationer kan opleve den samme skønhed som i dag.

Hvorfor arbejde for mere biodiversitet?

Alle organismer, både dyr og planter, udfylder funktioner, der bidrager til menneskers trivsel, selvom vi måske ikke er bevidste om det. Det kan bl.a. være funktioner som luftrensning, CO2-optagelse, vandfiltrering og styrkelse af kystlinjer mod ekstremt vejr styrkes. Derudover bidrager biodiversitet også til den rekreative og æstetiske værdi af vores landskab.

Trusler mod biodiversitet ødelægger vores økosystemer og krisen kan ses i tab af arter. 22% af alle danske pattedyr, 37 % af alle danske fugle og 35 % af alle danske sommerfugle er sårbare og i risiko for at forsvinde fra den danske natur. Det er derfor nødvendigt, at vi sætter ind, og gør en indsats for at bevare og styrke den eksisterende biodiversitet. 

Implementering af indsatser for biodiversitet

I Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2020-2050 er der opsat mål og principper for kommunens arbejde med bæredygtighed inden for CO2, energi, transport, natur, og klimatilpasning samt ansvarligt forbrug.

På baggrund af Bæredygtighedsstrategien har kommunen tilsluttet sig et forpligtende samarbejde under Charter for Biodiversitet i Arealplejen, ligesom der er udarbejdet en handleplan for biodiversitet, som hedder Vildere Lyngby-Taarbæk 2030.

 

Charter for biodiversitet

I 2022 har Lyngby-Taarbæk Kommune, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning, DTU og Lyngby Almene Boligselskab, forpligtet sig til at øge biodiversiteten på kommunens arealer ved at tilslutte sig Charter for Biodiversitet i Arealplejen. Med dette initiativ tager vi lokal handling mod de globale udfordringer med faldende biodiversitet. I denne fælles aftale kan organisationer, virksomheder, borgere og kommunen kollektivt bidrage til den lokale biodiversitetsindsats ved at anvende fælles metoder og vidensgrundlag.

Handlingsplan for vildere Lyngby-Taarbæk

Vildere Lyngby-Taarbæk 2030 beskriver de handlinger, der frem mod 2030 skal realisere målene om øget biodiversitet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med udgangspunkt i Bæredygtighedsstrategi 2020-2050, Charter for Biodiversitet i Arealplejen og de eksisterende kerneområder for biodiversitet i kommunen er 5 indsatsområder udvalgt.

Handleplanen vil årligt blive fulgt op af en statusopgørelse for indsatserne, samt en redegørelse for det kommende års prioriterede indsatser.

Charter for biodiversitet

Handlingsplan for Vildere Lyngby-Taarbæk

 • Beskyttelse af biologiske kerneområder og spredningskorridorer

  Lyngby-Taarbæk Kommune vil styrke indsatsen for de biologiske kerneområder og spredningskorridorer ved at udføre den nødvendige pleje af udpegede Natura 2000-områder som Furesø, Frederiksdal Storskov, Lyngby Åmose, Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave. Derudover skal biodiversitet prioriteres højere ved næste revision af fredningsplejeplaner for at bevare og udvikle naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier. Langs mølleåens bredder skal der være fokus på skånsom vegetationspleje, som tager hensyn til åens rolle som levested og spredningskorridor. Til sidst skal overvågning af den kemiske og økologiske tilstand i Lyngby Sø dokumenterer effekten af indsatser mod overløb og guider fremtidige forbedringer for søens økosystem.

 • Naturvenlig pleje

  Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med at udarbejde kvalitetsbeskrivelser for alle grønne arealer. Kvalitetsbeskrivelserne skal være med til at driften bedre kan tilpasses de enkelte arealer, og giver bedre mulighed for at løfte biodiversiteten. Derudover arbejdes der på at implementere mere naturvenlig drift, som blandt andet naturgræs med selektiv slåning, afbrænding, udsåning af urter, udlægning af dødt ved og veteranisering af træer. Målet er at det samlede areal, der driftes naturvenligt, skal være på 180 ha i 2050. Derudover skal biodiversitetshensyn også vurderes i forbindelse med forpagtning af kommunale arealer.

 • Øget biodiversitet hos borgerne

  Lyngby-Taarbæk Kommune engagerer borgerne i biodiversitetsbevarelse gennem flere formidlingsinitiativer. Målet er, at der i højere grad skal opsættes skilte med piktogrammer og QR-koder, som informerer om biodiversitetstiltag. Derudover tilbyder Naturskolen i Raadvad undervisning i biodiversitet til folkeskoleklasser. Online platforme og årlige arrangementer som Naturforum opfordrer virksomheder og borgere til at deltage i biodiversitetsfremmende tiltag. Samtidig formidler Blå Flag arrangementer ved Taarbæk Havn viden om havets liv, som en del af kommunens deltagelse i Øresundsvandsamarbejdet.

 • Plads til biodiversitet i planer og politikker

  Lyngby-Taarbæk Kommune implementerer en række tiltag for biodiversiteten i vores planer og politikker. Gennem evaluering af planlægningsværktøjer som "Biofaktor" og "Vildhedsskala" integrerer kommunen øget fokus på beplantning og vild natur i byområder i udviklingsplaner og anlægsprogrammer. Ved kommende revisioner af kommuneplanen skal det undersøges, hvordan biodiversitet kan integreres yderligere i fysisk planlægning, med fokus på sikring af grønne områder og bynatur. Derudover arbejder vi på at få udarbejdet ny træpolitik, der prioriterer biodiversitet, inkluderer bevarelse af gamle træer, kapning af grene som alternativ til fældning, og fremme af hjemmehørende danske træarter ved nyplantninger. Ved klimatilpasning af spildevandssystemet reducerer kommunen sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning udledningen af opblandet regn- og spildevand. Her skal løsninger som lokal afledning af regnvand og separate systemer for regnvand implementeres. I klimatilpasningsindsatsen arbejder kommunen generelt for at integrere regnvand som ressource i byens rum, med fokus på grønne og blå løsninger, der kan fungere som levesteder for biodiversitet, herunder regnvandsbassiner som potentielle levesteder for padder.

 • Partnerskaber for biodiversitet

  Lyngby-Taarbæk Kommune engagerer sig aktivt i Charter for Biodiversitet i Arealplejen. Dette netværk omfatter både kommunen, private virksomheder, samt lokale organisationer og foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover realiseres vores naturplejeinitiativer i nært samarbejde med lokale organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og græsningslauget ved Brede. Her fokuseres der på områder som bekæmpelse af invasive arter og opvækst af træer og buske vores særlige naturområder, samt græsning med får og kvæg i udvalgte områder som den grønne kile vest for Tordals Mose og ved Brede. Kommunen støtter og faciliterer også grønne borgerfællesskaber og foreninger, der aktivt bidrager til projekter med afgørende betydning for biodiversiteten, og arbejder proaktivt på at skabe forbindelser mellem aktive borgere og grønne fællesskaber.

Spredningskorridorer i Lyngby-Taarbæk Kommune
Spredningskorridorer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Vores mål indenfor natur og biodiversitet